top of page

Kärnfull Next partner i storsatsning på framtidens kärnkraft

KNXT tar nyckelroll som kommersiell partner i nytt banbrytande projekt för att utveckla Gen IV-kärnkraftssystem, under ledning av Chalmers tekniska högskola.

Med ett anslag på 50 miljoner kronor från Energimyndigheten är detta en av myndighetens största satsningar hittills på framtidens kärnenergisystem.

VAD?

Pressmeddelande

NÄR?

2024-05-16

Energimyndigheten satsar 50 miljoner SEK på Gen-IV

Christian Ekberg.jpg

Kärnfull Next tar en central roll som kommersiell partner i nytt banbrytande projekt för att utveckla Gen IV-kärnkraftssystem, under ledning av Chalmers tekniska högskola. Med ett anslag på 50 miljoner kronor från Energimyndigheten är detta en av myndighetens hittills största satsningar på framtidens kärnenergisystem.

Gen IV-teknologin kan på sikt komma att revolutionera energisektorn genom att kraftigt minska långlivat radioaktivt avfall och minska behovet av ny uranbrytning. Genom att återanvända använt kärnbränsle kan Gen IV-systemet komma att generera hållbar och riklig energi med ännu mindre miljöpåverkan.
 

Kärnfull Nexts deltagande som projektpart betonar företagets engagemang för innovation och hållbarhet inom kärnenergisektorn. Som enda kommersiella partner bidrar Kärnfull Next med praktisk erfarenhet och expertis för att omvandla banbrytande forskning till skalbara lösningar för energimarknaden.
 

"Detta projekt ligger helt i linje med vår ambition att främja teknologiska framsteg och ytterligare stärka kärnkraftens långsiktiga hållbarhet," säger John Ahlberg, strategichef på Kärnfull Next. "Vi tror på Gen IV-teknologins potential att på lång sikt kunna leverera ren, säker och pålitlig energi, och vi är glada över att få vara en del av denna ambitiösa satsning."
 

Projektet fokuserar inte bara på teknisk utveckling utan också på att stärka utbildning och kompetens inom kärn- och strålningsvetenskap. Genom att involvera yngre forskare och satsa på utbildning och mentorskap för doktorander, vill projektet förnya Sveriges expertis inom kärnteknik.
 

Kärnfull Next kommer att säkerställa att forskningsresultaten får praktisk tillämpning och bidra med en fallstudie för implementering av Gen IV-systemet. Samarbetet med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet stärker Sveriges ställning som ledare inom hållbar kärnenergi.

 

Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt som inkluderar teknologier för bränsleåtervinning, nya tillverkningsprocesser och avancerade strålskyddsstrategier, kommer projektet att stärka de befintliga forskningscentren ANITA och SOLSTICE. Detta samarbete förväntas ge värdefulla insikter i Gen IV-systemens fördelar och genomförbarhet, vilket positionerar Sverige i framkant av kärnteknologisk innovation.

 

"Vi är glada att vara en del av ett projekt som inte bara främjar kärnteknologi utan också vårdar nästa generations experter inom området," tillägger John Ahlberg.

"Kärnfull Next är djupt engagerade i att stödja övergången till en hållbar energiframtid, och vårt deltagande i MÅSTE-projektet är ett bevis på vår långsiktiga vision som kompletterar vårt dagliga arbete med prospektering av SMR-parker i södra Sverige."

INFO

Läs mer eller hör av dig

Inom MÅSTE (Multidisciplinära Åtaganden för Sveriges gen-IV Teknologi och Expertis) projektet ingår forskare från Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet.

 

Projektet ska förstärka de redan existerande forskningscentrumen inom kärnvetenskap i Sverige – ANITA och SOLSTICE – med ett tydligt fokus på hållbar elproduktion

och resursanvändning i Gen IV systemet.

 

Tekniker för bränsleåtervinning och nytillverkning, strålskyddstrategier och övervakning av reaktorer utvecklas. Resultaten kommer att ge värdefull input för en case study för Gen IV av företaget Kärnfull Next AB.


VILL DU VETA MER?
 

John Ahlberg, CSO Kärnfull Next | john.ahlberg@knxt.se | 0790 175 155
 

Prof. Christian Ekberg, Chalmers | che@chalmers.se | 031 772 28 01

The images show a nuclear fuel system from start to finish, in a lab environment. The start is the green liquid to the left, which is a concentrated solution of the substance that will be used to make the fuel, the picture in the middle shows how balls of uranium fall into a silicone-oil column, to the far right is the final product, the nuclear fuel in pellet form.  In the Gen IV system, this process becomes a circular system and large parts of the nuclear fuel on the right restart as concentrated liquid on the left.

Ett kärnbränslesystem i labbmiljö från start till mål: Starten är den gröna vätskan till vänster som är en koncentrerad lösning av ämnet som man ska göra bränslet av, bilden i mitten visar hur kulor av uran faller ner i en silikon-olje-kolonn, längst till höger syns slutprodukten, kärnbränslet i pelletsform.  I Gen IV systemet blir den här processen ett cirkulärt system och stora delar av kärnbränslet till höger startar om som koncentrerad vätska till vänster.  

bottom of page